Medische Hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen kunnen een bijdrage leveren aan:

  • de behandeling van een patiënt
  • de ondersteuning van mensen bij het dagelijks functioneren
  • de bevordering en ondersteuning van maatschappelijke participatie.

Wat zijn medische hulpmiddelen?

Medische hulpmiddelen zijn producten die voor medische doeleinden gebruikt worden. Daaronder wordt verstaan:

  • diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten;
  • diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap;
  • vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces;
  • beheersing van bevruchting (anders dan met behulp van geneesmiddelen).

Medische Hulpmiddelen wetten, besluiten en richtlijnen

Wet van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen met betrekking tot medische hulpmiddelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Wet op de medische hulpmiddelen

Besluit van 30 maart 1995, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen, alsmede tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 1994, GMV/G 943101,

Gelet op

*richtlijn nr. 93/42/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 169),
*artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen,
*de artikelen 1, derde lid, en 26, onder f, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening,
*de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a , 8, onderdeel c , 13, 14, 14a , 16 en 16a van de Warenwet juncto artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet,
* artikel 21 van de IJkwet en
*de artikelen 22, 23 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit;

Gezien het advies van de Geneesmiddelencommissie (advies van 21 januari 1994, Geco 4802/EJ);
De Raad van State gehoord (advies van 21 december 1994, No. W13.94.0604);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 1995, GMV/G 95767.
Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit medische hulpmiddelen

Richtlijn Omdat er voor sommige medische hulpmiddelen slechts een beperkte markt is, worden veel van deze artikelen door europa heen geëxporteerd. Het hulpmiddel moet dan aan enkele minimale eisen voldoen om in andere landen dan het productieland gebruikt te mogen worden. Het krijgt dan het CE-keurmerk. Daarmee laat de fabrikant zien dat het product voldoet aan elementaire eisen van veiligheid, consumentenbescherming, gezondheid en milieu.
CE-markering: Richtlijn medische hulpmiddelen vindt u hier

Links

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt u De Nederlandse Medische Hulpmiddelen Site

Wij hebben ook een overzichtspagina gemaakt met handige links over hulpmiddelen voor uw gezondheid.

Orthocor.nl is een leverancier van medische hulpmiddelen. Medische Hulpmiddelen kopen; kwaliteitsproducten tegen de beste prijs voor particulieren, zorgprofessionals en zorginstellingen.