Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring

Orthocor.nl verleent u hierbij toegang tot www.orthocor.nl (de website/Orthocor.nl) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Orthocor.nl en derden zijn aangeleverd. Orthocor.nl behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Inhoudsopgave:
 • Disclaimer / Aansprakelijkheid
 • Copyright / Auteursrecht
 • Privacy Verklaring
 • Cookies

  Aansprakelijkheid

  Orthocor.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Orthocor.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. Orthocor.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

  Voorbehoud bij medische informatie

  Let op: de inhoud op Orthocor.nl dient niet als medisch advies of basis voor medisch advies en betreft geen uitoefening der geneeskunde. Houd de volgende informatie in gedachten bij het lezen van, het vragen naar en het reageren op gezondheids-gerelateerde en medische onderwerpen op Orthocor.nl:

  Onze informatie kan onjuist of onvolledig zijn
  Orthocor.nl ontstaat (deels) uit bijdragen van individuen die niet over gekwalificeerde medische kennis beschikken. De artikels kunnen vanuit onbekende motieven aangevuld, gewijzigd of herschreven worden. Ook kunnen er inmiddels nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikels niet worden vermeld. Beschouw de artikels op Orthocor.nl –en die van internet in het algemeen– dus nooit als gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en/of ziekte.
  Onze informatie is geen vervanging voor consultatie bij een arts
  Diepgaande medische kennis kan niet (altijd) op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. Onze teksten kunnen wellicht enige algemene kennis, inzicht en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of behandeling van –of verband houdend met– persoonlijke klachten. Daarvoor moet u zich altijd wenden tot een gekwalificeerd en gecertificeerd arts.

  Websites van derden

  Indien op Orthocor.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Orthocor.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Orthocor.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Orthocor.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

  Reacties van derden

  Orthocor.nl behoudt zich het recht voor om reacties van derden te weigeren en naar eigen inzicht te wijzigen, zowel tekstueel als inhoudelijk. Iedere reactie die Orthocor.nl als beledigend, lasterlijk of “spam” ervaart, wordt herschreven of in zijn geheel niet geplaatst. Taalfouten kunnen door de redactie gecorrigeerd worden.

  Auteursrecht

  De op Orthocor.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Orthocor.nl. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op Orthocor.nl is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Orthocor.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

  Privacy verklaring

  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@orthocor.nl.

  Orthocor.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en webshop, van haar (potentiële) klanten en relaties. Orthocor.nl stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

  Orthocor.nl heeft voor aanvang van de gegevensverzameling en -verwerking goed nagedacht over de impact op de privacy van de personen over wie de (persoons)gegevens verwerkt worden en over de wijze waarop die impact zo gering mogelijk gehouden kan worden (privacy by design).

  Daarnaaast zorgt Orthocor.nl ervoor dat als er instellingen bestaan voor de gegevensbewerking, dat deze instellingen standaard zo staan ingesteld dat er zo min mogelijk (persoons)gegevens verwerkt worden (privacy by default).

  Ten slotte verwerkt Orthocor.nl niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van het gestelde doel (dataminimalisatie). Orthocor.nl deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar producten en diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van wettelijke verplichting.

  Orthocor.nl is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Orthocor.nl altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

  Hoe gebruikt Orthocor.nl uw gegevens

  Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Orthocor.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Orthocor.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Orthocor.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, werd alles naar type gegevensstroom gegroepeerd.

  Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

  Doeleinde: Financiële administratie
  Gegevens: (Bedrijfs)naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
  Grondslag: Wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar  

  Doeleinde: Beheer van bestellingen
  Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst; wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

  Doeleinde: Afhandelen klachten
  Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst; wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar  

  Doeleinde: Facturatie
  Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst; wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

  Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst; wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

  Doeleinde: Afhandelen klachten
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar  

  Doeleinde: Facturatie
  Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst; wettelijke verplichting
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar  

  Doeleinde: CRM
  Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Ip-adres, Telefoonnummer
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar; 1 maand na beëindiging relatie  

    Doeleinde: Sollicitatie
  Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: 1 maand na beëindiging procedure  

  Marketing

  Doeleinde: Direct marketing
  Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar; 1 maand na beëindiging relatie  

  Doeleinde: Nieuwsbrief
  Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: 1 maand na beëindiging account  

  Doeleinde: Social media marketing
  Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Website

  Doeleinde: Website analytics
  Gegevens: Surfgedrag, Locatie
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Doeleinde: Account aanbieden
  Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
  Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Doeleinde: Beveiliging van gegevens
  Gegevens: Telefoonnummer, Wachtwoord, Naam, Adres
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang: Commercieel belang
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegeven

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Orthocor.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Orthocor.nl verkoopt uw gegevens niet

  Orthocor.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Orthocor.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Orthocor.nl

  Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Orthocor.nl account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens worden derhalve over een beveiligde verbinding verstuurd.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

  De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Orthocor.nl
  Het kan zijn dat Orthocor.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

  Door contact op te nemen met Orthocor.nl, kunt u uw gegevens opvragen of laten verwijderen.

  Cookies

  Orthocor.nl en samenwerkingspartners van Orthocor.nl maken gebruik van cookies en andere technologieën om de website te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van een cookie is het mogelijk uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw computer en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer).
  Tijdens het bezoeken van Orthocor.nl kunnen de volgende cookies op uw computer worden geplaatst:

  Functionaliteiten

  Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo kan een cookie bijvoorbeeld onthouden dat u bent ingelogd.

  Google Analytics

  Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Social Media & externe applicaties

  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze social media buttons werken door middel van stukjes code die van sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en de andere weergegeven social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Pinterest, Facebook, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  De redactie van Orthocor.nl maakt gebruik van externe applicaties om bepaalde inhoud toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van video’s via YouTube. De scripts die dergelijke implementaties mogelijk maken kunnen cookies plaatsen om uw gebruikservaring te optimaliseren en te registreren hoe u de applicatie gebruikt.
  U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Instellingen-functie van uw browser.

  Wijzigingen Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring

  Orthocor.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring, Copyright & Disclaimer pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Contact

  Orthocor.nl
  Duinweg 70
  5151RK Drunen
  Nederland
  E info(at)orthocor.nl
  T 0416-377085