Hulpmiddelen Zorg

zorg hulpmiddelenHulpmiddelen in de zorg hebben een proces-beschrijving gekregen, van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. Zodat voor de cliënt de beste hulpmiddelen zorg ontstaat.

Orhocor voor hulpmiddelen in de zorg!

Orhtocor is leverancier van hulpmiddelen ter ondersteuning van velen vormen van zorg. Wij leveren hulpmiddelen aan mindervaliden, ziekenhuizen, zorg- en fysiotherapie instellingen en een ieder die op zoek is naar hulpmiddelen ter ondersteuning van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Met zorg worden onze hulpmiddelen geselecteerd, getest en geanalyseerd. Het ontbreken aan juiste hulpmiddelen kan een grote zorg zijn voor de hulpbehoefde. Echter een bezoek aan onze website biedt u nieuwe gemaksmogelijkheden. Mede dankzij gebruikers van onze zorg hulpmiddelen, houden wij ons assortiment up-to-date en zullen wij er alles aan doen om aan uw vraag te voldoen Bij zorg hulpmiddelen kunt u denken aan onder andere rolstoelen, scootmobielen, douchestoelen, en nog meer zorg hulpmiddelen zijn toiletstoelen, loopkrukken, sta op stoel en de rollator.

Wat is de procesbeschrijving hulpmiddelen zorg?

De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten in de hulpmiddelenzorg in beeld: van het signaleren van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. De activiteiten zijn uitgewerkt in acties van cliënt en acties van zorgdeskundigen. Per activiteit is aangegeven binnen welke kaders de acties kunnen worden uitgewerkt.

Wat is het doel van de procesbeschrijving?

Eenheid van taal is een voorwaarde voor optimale communicatie en informatie-uitwisseling tussen partijen. De procesbeschrijving creëert eenheid van taal en is daarmee een leidraad voor een uniforme informatie-uitwisseling over hulpmiddelenzorg. Vanuit het oogpunt van vraaggerichtheid in de hulpmiddelenzorg is het perspectief van de cliënt leidend.

Voor wie is de procesbeschrijving bedoeld?

De procesbeschrijving richt zich specifiek op de organisaties van patiënten/consumenten, zorgverleners, fabrikanten, leveranciers en verzekeraars die informatie over hulpmiddelenzorg opstellen en uitdragen.

Hoe kan de procesbeschrijving in de praktijk worden gebruikt?

De procesbeschrijving is van belang in alle situaties waarin informatie-uitwisseling over hulpmiddelenzorg plaatsvindt. Voorbeelden zijn het vervaardigen van richtlijnen, aanvraagformulieren, protocollen en regelgeving, bij het maken van cliëntenvoorlichting, bij het opstellen van productinformatie en het maken van trainingsmateriaal. Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken. De omschrijving van de activiteiten geldt voor elke vorm van hulpmiddelenzorg. Binnen deze activiteiten kan gefundeerd afgeweken worden van de inhoudelijke uitwerking van acties. De verscheidenheid in hulpmiddelen is immers groot (maatwerk/confectie, eenmalig/duurzaam, diverse aandoeningen en beperkingen, etc.). Het is echter noodzakelijk tenminste alle terminologie en de omschrijving van de activiteiten te gebruiken.

Verdere ontwikkeling van de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

In het voorjaar van 2005 kwam de begeleidingsgroep van de procesbeschrijving bijeen om het eindproduct te accorderen. Nadat alle betrokkenen zich inhoudelijk achter de procesbeschrijving hadden geschaard, kwam de toekomst wat betreft implementatie en onderhoud ervan ter sprake. Alle partijen verklaarden de procesbeschrijving ook daadwerkelijk bij hun informatieproducten te willen gaan gebruiken. Tegelijkertijd was er brede consensus dat partijen eigenlijk van elkaars ervaringen zouden moeten leren. Terugkoppeling naar een centraal punt kan de procesbeschrijving verbeteren en bijstellen. Maar hoe organiseer je dat? Tijdens een inventariserende ronde meldden verschillende organisaties niet onwelwillend te staan ten opzichte van een rol in de implementatie en het onderhoud van de procesbeschrijving.

Tijdens een eenmalig overleg in het najaar van 2005 zijn deze partijen bijeen gekomen om onderling vast te stellen welk vervolg er aan de procesbeschrijving is te geven. Hier zijn enkele initiatieven uit voort gekomen. Duidelijk is dat de implementatie niet meer past binnen het takenpakket van het CVZ. Het CVZ zal dan ook geen sturende rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling of implementatie van de procesbeschrijving.

Meer informatie over de proces-beschrijving vindt u hier.

Procesbeschrijving Hulpmiddelen Zorg

1 Probleem signaleren

Ik heb een probleem met mijn gezondheid en/of functioneren.

2 Zorgvraag formuleren

Dit is mijn zorgvraag.

3 Bepalen oplossingsrichting

Ik heb wel/niet een hulpmiddel nodig en ik weet welk(e) hulpmiddel(en) dat is (zijn).
Uitstappunt indien er voor gekozen wordt geen hulpmiddel toe te passen.

4 Programma van eisen opstellen

Aan deze eisen moet mijn hulpmiddel voldoen (koppeling tussen verwachtingen (human related intended use) en productkenmerken (product related intended use)).

5 Selecteren, uitproberen en beslissen

Dit is voor mij de beste keuze.
Instappunt voor vervanging bij ongewijzigde situatie en stabiel verloop.

6 Leveren en instrueren

Het hulpmiddel is aan mij geleverd en ik begrijp hoe ik het moet gebruiken.

7 Gebruiken

Ik gebruik het hulpmiddel adequaat.

8 Evalueren

Het hulpmiddel doet wat het voor mij moet doen. Ik ben in staat om problemen tijdig te onderkennen.